พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

      เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นายอุ๊ด ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

Share