เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        เมื่อวันที่ 9 – 11 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับหลักการ ปรัชญา และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากแนวคิดสู่การปฎิบัติ ตามโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริและโครงการวิจัยและโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและท้องถิ่นรวมถึงเพื่อให้ได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย มีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ผู้นำชุมชน และกลุ่มตัวแทนประชาชน จำนวน 59 คน

Share