โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร่วมกับ กศน.อำเภอสูงเม่น ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี แสดงความอาลัย และเพื่อใช้ในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยตลอดระยะเวลาของโครงการจะมีผู้ฝึกสอนและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เตรียมไว้ให้ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share