การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองและประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ

Share