โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง

     เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนอนุบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตามโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียนในการรับฟังรายละเอียดผลการดำเนินของโรงเรียนและการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ รวมทั้งร่วมเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนในการดำเนินงานต่อไป

Share