มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน ด้อยโอกาส

     เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจน ด้อยโอกาส พร้อม ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยครอบครัวที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ตามอำนาจหน้าที่ ได้แก่ครอบครัวแหว่งกลาง จำนวน 9 ครอบครัว และ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว จำนวน 14 ครอบครัว ทั้งหมด 23 ครอบครัว ในตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share