การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Share