การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/ 2560

     เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการประชุมสภา     องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 1/ 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อรับทราบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อขออนุมัติการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ฉบับที่6

Share