โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และ   ผู้นำชุมชนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เยาวชนในตำบลเวียงทอง จำนวน 80 คน

Share