ศึกษาดูงาน

     เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ เทศบาลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และศึกษาดูงานการทำงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อื่นๆ โดยมีนายสนั่น จินดามณี ประธานกรรมการ พร้อม คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทำงาน จำนวน 18 คน เข้าร่วมการศึกษาดูงานในครั้งนี้

Share