โครงการสูงวัยตำบลเวียงทอง สุขภาพดี 2560

     เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง ตามโครงการสูงวัยตำบลเวียงทอง สุขภาพดี 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และ หอประชุมโรงเรียนบ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูโรงเรียนในตำบลเวียงทอง และผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง  12 หมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจในผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ครอบครัว ได้อย่างมีความสุข

Share