โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายอุ๊ด ชื่นบาน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลเวียงทอง จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้าน รู้หน้าที่ บทบาทภายในชุมชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของการเป็นผู้นำของกลุ่มสตรีแม่บ้านในตำบลเวียงทองด้วย

Share