โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย

     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเวียงทอง จัดกิจกรรมเรื่องความสำคัญในครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสมของสมาชิกครอบครัว

Share