โครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จฯ ประจำปีการศึกษา 2559

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบล      เวียงทอง ได้จัดกิจกรรมสำเร็จการศึกษาของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ตามโครงการมุ่งสู่ฝันวันแห่งความสำเร็จของโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการที่จะออกไปศึกษาต่อที่สถานศึกษาอื่นๆ ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการปลูกฝังค่านิยมไทย 12 ประการ ซึ่งเด็กได้เห็นคุณค่าและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้

Share