โครงการพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวนาปรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 งานส่งเสริมการเกษตร สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการปลูกข้าวนาปรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรที่ทำนาปรังและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปลูกข้าวนาปรังให้มีคุณภาพ และ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีผลผลิตข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นและมีรายได้จากการขายข้าวเพิ่มขึ้นอีกด้วย

Share