โครงการรณรงค์คัดแยกขยะนำร่อง 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 8 , 11)

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง     ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน การคัดแยกขยะในครัวเรือน และการสาธิต    น้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะนำร่อง 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 8 , 11) ตำบล       เวียงทอง ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านผาสุก ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถกำจัดเศษขยะอินทรีย์อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สามารถคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะต่างๆได้ รวมถึงสามารถนำขยะรีไซเคิลมาใช้ใหม่ได้อีกด้วย

Share