โรงเรียนผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการสานตะกร้าพลาสติก ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ขั้นตอนการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองและยังใช้ประโยชน์อื่นๆได้ด้วย

Share