โครงการรณรงค์คัดแยกขยะนำร่อง 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 8 ,11)

     เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการคัดแยกขยะ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะนำร่อง 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 8 ,11)ตำบลเวียงทอง ณ เทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ ลดงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจากขยะมีพิษและสิ่งปฎิกูลต่างๆ รวมถึงเพื่อรณรงค์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

Share