โครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ

     เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานการปลูกผักปลอดสารพิษ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ณ สวนไผ่หวานเพชรน้ำผึ้ง ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้จากการปลูกผักปลอดสารพิษ และ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ชุมชน ตลอดจนการมีผลผลิตที่เป็นผักปลอดสารพิษขึ้นในตำบลเวียงทอง

Share