โครงการส่งเสริมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2556

สภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงทอง ได้นำแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเวียงทอง จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้สู่โลกกว้าง โดยทำการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ระหว่างวันที่  24 – 26  พฤษภาคม  2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก เปิดโลกทัศน์ให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้มุมมองที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ได้เรียนรู้และสัมผัสสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนต่างจังหวัด เพื่อได้นำความรู้มาใช้และเป็นแกนนำในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลเวียงทอง

โครงการส่งเสริมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2556
โครงการส่งเสริมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2556
โครงการส่งเสริมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2556
โครงการส่งเสริมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2556
โครงการส่งเสริมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2556
โครงการส่งเสริมแกนนำสภาเด็กและเยาวชนเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2556
Share