โครงการรักการอ่าน

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสายสมร ศรีสง่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ที่ได้มาเป็นวิทยากรเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัยให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  ตามโครงการรักการอ่าน ปีการศึกษา2559  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการทางด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน  และส่งเสริมให้เด็กเล็กเป็นผู้มีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงหรือผ่านการจำลองเหตุการณ์จริงโดยใช้นิทานเป็นการดำเนินกิจกรรม

Share