สร้างที่อยู่อาศัย

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อม กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกันสร้างบ้านให้นายผัด เวียงนาค อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 172/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรงเหมาะสมสำหรับอยู่อาศัย และเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้อาศัยได้ดำรงชีวิตอย่างสะดวกสบายมากขึ้น

Share