โรงเรียนผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมการฝึกโยคะ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสมาธิดีขึ้น เพราะการฝึกโยคะเป็นการฝึกให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การฝึกนับลมหายใจเข้า-ออก และช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

Share