แจ้งดับกระแสไฟฟ้าในเขตตำบลเวียงทองทุกหมู่บ้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสูงเม่น แจ้งดับกระแสไฟฟ้าในเขตตำบลเวียงทองทุกหมู่บ้าน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อทำการย้ายอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่ายแรงสูง

Share