อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย

นายสนั่น จินดามณี นายก อบต.เวียงทอง พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ เทศบาลเมืองแพร่ เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารงาน การจัดการ และการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้ไปพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในวันที่  30  พฤษภาคม  2556 เวลา 09.00 น. ถึง  12.00 น.

อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย
อบต.เวียงทอง ศึกษาดูงานด้านการระงับอัคคีภัย

 

Share