โครงการของดีผลิตภัณฑ์ตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 9 – 10 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานOTOPภูมิภาค ประจำปี 2560 “ดั้งเดิมของไทย กินใช้ทั่วทุกภาค จากท้องถิ่นสู่สากล”จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการของดีผลิตภัณฑ์ตำบลเวียงทอง โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และวันที่ 10 มกราคม 2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานOTOPภูมิภาค ประจำปี 2560 “ดั้งเดิมของไทย กินใช้ทั่วทุกภาค จากท้องถิ่นสู่สากล” ณ สนามกีฬาสมโภช700ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่า และช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ รวมถึงเป็นการรวมกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนผู้ที่มีผลิตภัณฑ์อีกด้วย

Share