ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารหรือข้าราชการประเภทอื่นซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับตำแหน่งบริหารมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง สังกัดเทศบาลตำบลร้องกวาง

Share