โรงเรียนผู้สูงอายุ

       เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้วิธีการทำการบูรหอม การฝึกโยคะ และ ร่วมร้องเพลงซอพื้นเมืองล้านนา ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้การทำการบูรหอมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การฟังดนตรีบรรเลงเพื่อทำสมาธิ สงบ ผ่อนคลาย ทำให้จิตใจสบายขึ้น รวมถึงการฝึกโยคะเป็นการทำให้ผู้สูงอายุมีสมาธิดีขึ้น เพราะการฝึกโยคะเป็นการฝึกให้จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น การฝึกนับลมหายใจเข้า-ออก และช่วยให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

Share