โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยนำนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองทัศนศึกษาในตำบลเวียงทอง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วัดผาสุก ร้านหม้อห้อมแม่ป๋า โรงงานทำขนมหมู่ที่ 12 และ โครงการผักสวนครัวเพื่อเศรษฐกิจประชารัฐหมู่ที่ 1ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตจากสถานที่จริงด้วย

Share