การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 3/ 2559

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 3/ 2559
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เพื่อ……………………
1. รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2/2559 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559
2. เรื่องการรายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
3.เรื่องขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) เพิ่มเติม-เปลี่ยนแปลง ฉบับที่4
4.เรื่องอื่นๆ

Share