มอบเงินช่วยเหลือและร่วมกันสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุ

     เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองพร้อม ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และ กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและร่วมกันสร้างห้องน้ำผู้สูงอายุ ให้แก่นางวันเพ็ญ จินดามณี บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

Share