โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

     วันที่ 9 ธันวาคม 2559  นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยทางกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของเด็กที่อยู่ร่วมกันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง รวมถึงบุคลากรที่ปฎิบัติหน้าที่และรับผิดชอบด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุการณ์ป้องกันการเกิดอุบัติภัยและช้วยเหลิอผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทันท่วงที

 

Share