โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่  29  เมษายน  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองร่วมกับ  นางดรุณี  เพชรศักดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

จัดโครงการส่งเสริมการใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรตำบลเวียงทอง       โดยจัดการอบรม  ในวันที่  29  เมษายน  2556  ณ บริเวณลานวัดบ้านผาสุก หมู่ 8 และศึกษาดูงาน  ณ หมู่บ้านเด่นเจริญ  หมู่ 5 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ “ทฤษฎีแนวใหม่ แบบผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคุณธีรพรรณ วงค์อรินทร์ เกษตรกรดีเด่นในการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้บรรยาย

 

รูปหมู่โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร
รูปหมู่โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการเกษตร อบต.เวียงทอง
ชมบ่อเลี้ยงปลา
ชมบ่อเลี้ยงปลา
รูปหมู่คณะผู้บริหาร
รูปหมู่คณะผู้บริหาร

 

Share