กิจกรรมลอยกระทง

     เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของวันลอยกระทง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์สืบต่อไป ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล จะให้นักเรียนนำกระทงที่ประดิษฐ์ด้วยตนเอง ร่วมลอยกระทงกับผู้ปกครองของตนเอง เด็กก็จะเกิดความภาคภูมิใจ และเป็นการได้ทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วย

กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมลอยกระทง

Share