ดำเนินการออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ และค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

     กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ดำเนินการออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ภาษีค้างชำระ และค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558
หากท่านใดยังค้างชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียม ให้ชำระหนี้ค้างได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ

กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) ดำเนินการออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) ดำเนินการออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) ดำเนินการออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้ กองคลัง (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้) ดำเนินการออกพื้นที่ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีลูกหนี้

Share