โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและชี้แจงแนวทางการทำแผนพัฒนาฯ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชน จำนวน 250 คน

 โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โครงการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share