เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 โดยได้รับเกียรติจากนายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  การแบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุ โดยทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองและชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเวียงทอง ได้มองเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมจากภาคเครือข่ายในพื้นที่ อาทิเช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเวียงทองและบ้านผาสุก กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ การศึกษานอกระบบอำเภอสูงเม่น และสำนักพิมพ์ต่างๆ ล่าสุดมีผู้สนใจเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้แก่ ผู้สูงอายุในตำบลเวียงทอง จำนวน 120 คน

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง

Share