ขอเชิญถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย

   ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์พระองค์ท่าน ณ อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ประชาชนสามารถถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายความอาลัยได้ ในวันและเวลาราชการ

 ขอเชิญถวายสักการะและลงนามถวายความอาลัย

Share