การออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม 2559

การออกพื้นที่จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าน้ำประปา ประจำเดือนตุลาคม 2559

Share