โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก การสาธิตวิธีแปรงฟัน ตามโครงการโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาฟันของเด็กเล็ก มีความรู้เรื่องอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน และแก้ปัญหาเด็กเล็กให้มีฟันผุไม่เกินร้อยละ 50  ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ เด็กเล็กอายุ 1.5 – 5 ปี ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน 160 คน

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

Share