โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาถ่าน เผาฟาง เผาเศษวัชพืชในตำบลเวียงทอง

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดการอบรมให้ความรู้ ตามโครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาถ่าน เผาฟาง เศษวัชพืชในตำบลเวียงทองโดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลพิษรวมถึงให้ประชาชนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจัดการสาธิตการสร้างและการใช้งานเตาเผาถ่านปลอดมลพิษแบบตั้งให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้ประกอบการเผาถ่านในตำบลเวียงทอง

โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาถ่าน เผาฟาง เผาเศษวัชพืชในตำบลเวียงทอง โครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากการเผาถ่าน เผาฟาง เผาเศษวัชพืชในตำบลเวียงทอง

Share