โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน

   เมื่อวันที่ 6 – 7 กันยายน 2558  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง    ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน จำนวน ๑๒ หมู่บ้านในตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และประชาชนตำบลเวียงทอง ได้ทราบระเบียบและขั้นตอนของการแสดงตนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้อายุ และผู้พิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมในหมู่บ้าน

Share