โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

     เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เยาวชน ผู้ปกครอง และคณะครู ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงโทษของยาเสพติด ตลอดจนรู้จักวิธีป้องกันตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากยาเสพติด

 โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด  โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

Share