การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 3  ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง    เพื่อ……………………

  1. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากปากทางเข้าอบต.เวียงทอง ถึงแยกบ้านนายวน เฟื่องฟู งบประมาณ 1,581,500 บาท
  2. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคสล.หมู่ที่8 จากบ้านนางน้อย ตาบุญ ถึงแม่น้ำยม งบประมาณ 296,500 บาท
  3. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่1 บริเวณหน้าบ้านนายสัณห์ สันป่าแก้ว ถึงบ้านนายใจ สันป่าแก้ว งบประมาณ 31,200 บาท
  4. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างฝายเก็บน้ำ จำนวน 5 จุด ภายในพื้นที่ตำบลเวียงทอง งบประมาณ 286,400 บาท
  5. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานอบต.เวียงทอง งบประมาณ 309,100 บาท
  6. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ สำนักงานอบต.เวียงทอง งบประมาณ 875,960,25 บาท
  7. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เวียงทอง และโรงอาหาร งบประมาณ 112,300 บาท
  8. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ (ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ)งบประมาณ 99,262.62 บาท
  9. การพิจารณาอนุมัติ เรื่องรายงานขอกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างปรับปรุงฌาปนสถานบ้านเชื่อนคำลือหลังเก่า งบประมาณ 314,000 บาท
  10. เรื่องอื่นๆ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 3 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 3

Share