สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลติก ม.8 ม. 11

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่   มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างผิวถนนลาดยางแอสฟัลติก หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายสมชาย คำขาด ถึงที่นา นายสมศักดิ์ จันตาคำ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ราคากลางจำนวน 442,600.- บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน-)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน และในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 177,040.- บาท
4. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในเวลา 13.00 น. ในวันเดียวกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ หรือกรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย์ ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะถือวันและเวลาที่องค์การบริหารราชการส่วนตำบลเวียงทองลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง

กำหนดเปิดซอง สอบราคา ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสาร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ระหว่าง วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ในราคาชุดละ 600.- บาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -5462-6983 ต่อ 15 หรือ ดูรายละเอียดได้ทาง www.gprocurement.go.th , www.wiangtong.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(นายสนั่น จินดามณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

ดาวน์โหลดเอกสาร 

Share