การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 2

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 2  ณ ป้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เพื่อ 1. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีตจากปากทางเข้าอบต.เวียงทอง ถึงแยกบ้านนายวน เฟื่องฟู งบประมาณ 1,581,500 บาท
2. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่8 จากบ้านนางน้อย ตาบุญ ถึงแม่น้ำยม งบประมาณ 296,500 บาท
3. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าบ้านนายสัณห์ สันป่าแก้ว ถึงบ้านนายใจ สันป่าแก้ว งบประมาณ 31,200 บาท
4. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงห้องน้ำของสำนักงานอบต.เวียงทอง งบประมาณ 309,100 บาท
5. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และโรงอาหาร งบประมาณ 112,300 บาท
6. เรื่องอื่นๆ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 2 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 4/ 2559 ครั้งที่ 2

 

Share