สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีความประสงค์ จะประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายเศียร เวียงนาค ถึงสายแยกบ้านนายธนพล คำห้าง ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 262.50 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ราคากลางจำนวน 126,100.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
2. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนางอนงค์ สุทธิพันธ์ ถึงลานกีฬาหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ราคากลางจำนวน 299,400.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
3. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จากบ้านนายบัณฑิต ทองขาว ไปทางลำน้ำยม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ราคากลางจำนวน 95,500.- บาท (-เก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน และในสัญญาเดียวกัน ดังต่อไปนี้
โครงการที่ 1 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 57,720.- บาท
โครงการที่ 2 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 140,560.- บาท
โครงการที่ 3 ในวงเงินไม่น้อยกว่า 44,000.- บาท
4. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในเวลา 13.00 น. ในวันเดียวกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ในวันและเวลาราชการ หรือกรณีที่ยื่นซองทางไปรษณีย์ ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จะถือวันและเวลา ที่องค์การบริหารราชการส่วนตำบลเวียงทองลงรับจากไปรษณีย์ เป็นเวลารับซอง

กำหนดเปิดซอง สอบราคา ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสาร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ระหว่าง วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ดังนี้
โครงการที่ 1 ชุดละ 400.- บาท
โครงการที่ 2 ชุดละ 500.- บาท
โครงการที่ 3 ชุดละ 300.- บาท
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5462-6983 ต่อ 15 หรือ ดูรายละเอียดได้ทาง www.gprocurement.go.th , www.wiangtong.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556

 

(นายสนั่น จินดามณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

Share