โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (5 ส.)

     เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ได้จัดโครงการรณรงค์ทำความสะอาด (5 ส.) โดยมี นายสนั่น จินดามณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ปรับปรุงสถานที่ทำงานและรณรงค์ให้มีการทำความสะอวดให้องค์กรสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ณ ท่าน้ำยมหมู่ที่ 4 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และ ทำความสะอาดบริเวณฌาปนสถาน จำนวน 3 แห่งในตำบลเวียงทอง ได้แก่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน 60 คน

โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (5 ส.) โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (5 ส. โครงการรณรงค์ทำความสะอาด (5 ส.

Share