สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ม.3 อบต.เวียงทอง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่   มีความประสงค์ จะประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ขนาดท่อ 6 นิว  PVC ความลึกไม่น้อยกว่า 84 เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทองกำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 214,600.- บาท (-สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน-)

บุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน และในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 85,840.- บาท
4. ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 22 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในเวลา 13.00 น. ในวันเดียวกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

กำหนดเปิดซอง สอบราคา ในวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น ชั้น 1) เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสาร ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง ระหว่าง วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ในวันและเวลาราชการ ในราคาชุดละ 500.- บาท หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -5462-6983 ต่อ 15 หรือ ดูรายละเอียดได้ทาง www.gprocurement.go.th , www.wiangtong.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2556
(นายสนั่น จินดามณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง

 ดาวน์โหลดเอกสาร

Share