การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2/ 2559

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2/ 2559 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
เพื่อ 1. ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงเมรุฌาปนสถานบ้านเขื่อนคำลือหลังเก่า จำนวน 314,000 บาท
3. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จำนวน 990,300 บาท
4. เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ (ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ) จำนวน 100,000 บาท (กองสวัสดิการสังคม)
เรื่องอื่นๆ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2/ 2559 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2/ 2559 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สมัยประชุมวิสามัญที่ 2/ 2559

Share